• +4 0723 336 555

Contractul turistic

Sos. Oltenitei nr. 105A, corp C1, sector 4 Bucuresti

Telefon: 0723336555                  contact@pelerinaje-turism.ro

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR

DE SERVICII TURISTICE

Nr ________ /____________  

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

Societatea comercială AGENŢIA DE TURISM SFÂNTUL NICOLAE cu sediul în Bucureşti,  Şos.Olteniţei nr.105A, sector 4, Cod Unic de Înregistrare 28606326, Nr Înregistrare la Registrul Comerţului J40 / 7073 / 2011, cod IBAN RO72INGB0000999902764309 deschis la INGB, titulară a Licenţei de turism nr. 603/ 16. 01. 2019, reprezentată prin Rodica-Ioana Ioghen în calitate de director de marketing, denumită în continuare Agenţia,

 

Şi

 

Turistul, __________________ domiciliat în _______________________________________ posesor al PASAPORT/CI seria ___ nr _________________, denumit în continuare Turistul,

au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii înscris în Programul excursiei (pelerinaj), anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.

II. PREŢUL

 1. Preţul contractului este ________________ şi cuprinde costul serviciilor turistice efective si comisionul agenţiei. Avansul este de ______________, iar plata finala se va face pana la data de ______________ .

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI

 1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să  informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecării.
 2. Poate să modifice preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc caurmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat;
 3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
 4. a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 5. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 6. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
 7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
 8. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
 9. b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, sau unor împrejurări pe care nici agenţia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificări de orar sau itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc).
 10. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
 11. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 12. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 13. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

 IV.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TURISTULUI

 1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în Romania, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12.00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12.00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12.00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.
 3. În cazul în care preţurile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
 4.  Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea inştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
 5.  În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaţi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

6. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu exceptia cazurilor în care:

a) anularea s-a facut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 5 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene, respective hotelului);

7.Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

8.Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

9.Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice.

 V.RENUNŢĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI

 1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări dupa cum urmează:

a.) 25% din preţul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunţarea se face in intervalul 29 –25 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b.) 50% din preţul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunţarea se face in intervalul 24 – 20 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100% daca anularea se face în următoarele situații: nu se prezinta la program, intr-un interval mai mic de 19 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii); in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei; in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate; Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la articolul II, in prezentul contract

2. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau foeste in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.

3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate beneficia de noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 3 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale si se ofera calatorului în funcție de disponibilitarea agenției de turism organizatoare. Optiunea calatorului pentru noua destinatie aleasa se mentioneaza de catre acesta in cererea si la data prezentarii cererii de reziliere / renuntare a serviciilor de calatoriei.In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.

4. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct..1.

5. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

7. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

8. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către Poliţia de Frontieră.

9.Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

10. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

11. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

12. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

 VI. RECLAMAŢII

 1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
 2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 10 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

 

VII. ASIGURĂRI

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism cu Polita insolventa Omniasig Vienna Insurance Group Seria I, nr 55500, Perioada de asigurare 15.01.2022 – 14.01.2023 și este afișată pe pagina web https://pelerinaje-turism.ro/Top-Menu/Informatii-utile.html.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

 

VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI, se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
 2. b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

 IX. DISPOZITII FINALE

 1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 2. Pentru turiștii care au reședință în alt oraș decât București și nu se pot deplasa la sediul agenției pentru semnarea contractului, contractul se va emite automat odată cu generarea facturii și va intra în vigoare odată cu plata facturii de avans sau integrale, înțelegând prin această plătă acordul turistului asupra acestui contract.
 3. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2 / 2018, republicată.
 4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2 / 2018, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.
 5. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul

 

 

AGENŢIA DE TURISM

SFÂNTUL NICOLAE,                                                                                                         TURIST,

Reprezentant Agenţie,                                                                                        

Rodica-Ioana Ioghen

 

 

 

ANEXA 1 – Programul excursiei

 

 

ANEXA 2  - Declaratie de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale

 

D-na/dl _____________, domiciliat în ____________________________, posesor al CI seria ___ nr. ________ , eliberată de_____________ la data __________________ în calitate de titular de contract, prin prezenta declaratie îmi exprim consimtamântul în mod liber, în cunostinta de cauza si la obiect, pentru urmatoarele scopuri ale prelucrarii datelor cu caracter personal:

 

 1. DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari comerciale ale agentiei (oferte turistice)
 2. DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri, informatii diverse despre activitatea agentiei)
 3. Am luat cunostinta de faptul ca, în cazul în care am fost de acord cu pct. A si B datele mele si a persoanelor mentionate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra dupa executarea contractului pana la data de 31.12.2022.
 4. Cunosc faptul ca am posibilitatea sa-mi retrag consimtamantul pentru pct. A si B, oricând, printr-o cerere transmisa la e-mail contact@pelerinaje-turism.ro
 5. Sunt informat/a ca, în cazul în care nu sunt de acord cu pct. A si B, orice date cu caracter personal vor fi eliminate din baza de date de marketing a Agentiei.
 6. Agentia m-a asigurat ca respecta noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
 7. De asemenea, am luat la cunostinta ca prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nasterii, CNP, C.I. sau pasaport, adresa, telefon, email si nationalitate) se vor pastra conform termenelor prevazute în legislatia financiar-contabila.
 8. Am înteles ca prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate în contract este realizata pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia si pe perioada de arhivare.
 9. Sunt de acord cu transferarea acestor date catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agentiei din tara si/sau din strainatate, implicati în desfasurarea serviciului turistic contractat.
 10. Sunt informat/a de faptul ca, potrivit legislatiei în vigoare, datele personale vor fi furnizate catre autoritatile din domeniul juridic (politie, parchet, instate de judecata) doar la solicitarea expresa a acestora.
 11. Agentia m-a asigurat de faptul ca datele mele nu vor fi facute publice, nu vor fi transmise unor terte parti.
 12. Am fost informat/a ca am urmatoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restrictionare a prelucrarii, de portabilitate a datelor si dreptul la opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisa, la adresa de e-mail contact@pelerinaje-turism.ro . De asemenea, mi s-a comunicat si faptul ca am dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere (https://www.dataprotection.ro/), precum si justitiei.
 13. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele mentionate în rezervare sa furnizez Agentiei datele personale ale acestora necesare efectuarii rezervarii, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise.
 14. Am înteles în intregime continutul declaratiei de mai sus, aceasta fiind conforma cu cele declarate si cu realitatea.

 

TITULAR DE CONTRACT,

 

 

ANEXA 3  Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie

 

 

Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. SC Agentia de turism Sfantul Nicolae  SRL va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, . SC Agentia de turism Sfantul Nicoale  SRL deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă. Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf

   Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:

Drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

 • Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
 • Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
 • Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
 • Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
 • Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
 • Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire. - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
 • În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil. - În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
 • Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
 • Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate. - În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată.

 

SC Agentia de turism Sfantul Nicoale  SRL a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu următoarea  polița  de asigurare: Polita insolventa Omniasig Vienna Insurance Group Seria I, nr 55500, Perioada de asigurare 15.01.2022 – 14.01.2023 și este afișată pe pagina web https://pelerinaje-turism.ro/Top-Menu/Informatii-utile.html

 

Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competenta - Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, e-mail: office@asfromania.ro, relații cu publicul, tel. 0800 825 627, număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08, fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei SC Agentia de turism Sfantul Nicolae  SRL.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018. În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

Acte normative:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 : anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf
 • Ordinul nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor.

 

 

ALEGE PELERINAJUL

cu destinatia favorita si momentul potrivit pentru tine
 

PRETURI IDEALE

cel mai bun pret pentru calatoriile tale
 

0723 336 555

agentii nostri iti vor da informatiile necesare despre pelerinajul dorit
0
Doresc sa mă contactati pentru:
Contractul turistic

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii generale